اولین اپلیکیشن تخصصی نام در کشور بر اساس روش شیخ بهایی

 989120172629+

مشاوره رایگان :

طبقه بندی نام

شیخ بهایی نام را با توجه به ارتعاش یا بار انرژیایی به 4 طبقه تقسیم می کند :
1- عالی یا اشرافی
2- یا عرفانی
3- متوسط یا کم در آمد
4- ضعیف یا حادثه ساز که تقریبا واضح است و نیاز به توضیح ندارد.
می دانیم که شیخ بهایی بر اساس محاسبه ابجد نام والدین وضعیت ارتعاش را تعیین می کند اما دو مورد دیگر هم درباره هر نام وجود دارد که در ارزیابی حایز اهمیت است. یطور کلی هرنام 3 مولفه مهم دارد ( وضعیت، نوع قدم)
وضعیت که همان 4 طبقه ایست که در ابتدا گفته شد یعنی عالی و خوب و متوسط و ضعیف (یادآوری : وضعیت انرژی نام هر فرد وابسته به مادر اوست)
- نوع انرژی به 3 گروه تقسیم می شود:
صعودی ثابت نزولی یعنی نوع انرژِی نام هر شخص یا صعودی است یعنی روبه بهبود است یا ثابت است که یعنی تغییر نمی کند و یا نزولی است که این به این معنیه که رو به کاهش است .
- مولفه آخر است (که متاثر از پدر می باشد . یعنی فرزند قدم را از پدر دریافت می کند) و آن هم 3 قسمت می شود :
خوش قدم خنثی قدم بد قدم
تذکر : قدم هر فرد معمولا در بدو تولد او و بر روی والدین تاثیرگذار است ولی در مردها بهتره است که نام خوش قدم انتخاب شود. با توجه به تقسیم بندی بالایعنی وضعیت و نوع وقدم 36 حالت بوجود می آید که تمام نامها در دنیا از این 36 حالت خارج نیست .دیدگاه و نظرات کاربران