اولین اپلیکیشن تخصصی نام در کشور بر اساس روش شیخ بهایی

 989120172629+

مشاوره رایگان :

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟

<< افسوس که بر گنج شما پرده شماييد!! >> ✍️ روشی که شیخ بهایی در حدودا 4 قرن پیش بنیان نهاده است بسیار مدرن تر و پیشرفته تر از نظرات متفکران عصر حاضر در غرب و شرق عالم است! - تئوری ای که در حوزه موفقیت و رشد شخصی توسط رهبران محافل علمی و آکادمیک مطرح شده بر پایه قوانین طبیعی و انرژیهای حاکم بر کائنات بنا شده است که بطور خلاصه این تئوری اینگونه اتفاقات موجود در دنیا را تفسیر میکند که : "جریان فراوانی و ثروت و نعمتهای مادی و معنوی همواره به سمتی روانه می شود که با ارتعاش آن همسان است" و راهکاری که برای رسیدن به این ارتعاش ارایه میکند عبارت است از تلاش در تغییر الگوها و عادات فکری و ذهنی که از طریق تمرین های گفتاری و رفتاری صورت می پذیرد و... اما شیخ بهایی راه و روشی را پیشنهاد کرده که انسان با آن زمینه را برای جذب فراوانی و کامیابی از طریق انتخاب نامهایی که ارتعاش بالایی دارند سریعتر ایجاد نماید... برای اولین بار با محاسبه بار انرژیایی موجود در نام اشخاص که بوسیله نام والدین و از طریق محاسبه ابجد به دست می آید مسیری را برای همگان باز کرده است تا با نامگذاری صحیح از بدو تولد، فرد در معرض خیر و فراوانی و برکت زندگی را آغاز نماید و با فاکتورهای که کیفیت زندگی را بالا می برند هم ارتعاش باشد.. این نظریه اعجاب انگیز و این گنج ارزنده که هدیه دانشمند و نابغه نام دار ایرانی به جهانیان است و با پیشرفت فناوری و فضای دیجیتال امکان استفاده عمومی از آن برای همه میسر شده، بار دیگر نشاندهنده آن است که ایران زمین با وجود مفاخر علمی خود همواره پرچم دار علم ودانش و فرهنگ در دنیا بوده و هست.... و اینک با طراحی اپلیکیشن " کیمیای نام " جای آن دارد تا همزمان با معرفی این گنجینه در داخل کشور به صدور این فرهنگ و دانش سودمند به تمام اقصی نقاط عالم در جهت افتخار آفرینی برای کشور در مجامع علمی اهتمام ورزیم... تیم کیمیای نامدیدگاه و نظرات کاربران